Rendkívüli szociális ösztöndíj

Az Eszterházy Károly Egyetem (továbbiakban: EKE) Egyetemi Szociális Bizottság (továbbiakban: ESZÖB) 2020/2021 tanév 1. félévére rendkívüli szociális ösztöndíj pályázatot ír ki, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C.§ bb) alpontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26) Kormányrendelet 17. §-a és az EKE Hallgatói Követelményrendszer 17.§ (8) bekezdése) alapján.Jogosultak köre

Rendszeres szociális támogatásra pályázhatnak azok a teljes idejű, nappali képzésen tanuló, a pályázás félévében aktív státuszú hallgatók, akik a tanulmányaikat alap- vagy mesterképzésben, osztatlan képzésben, felsőoktatási szakképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy doktori képzésben államilag támogatott/állami ösztöndíjas (Nftv. 114/D. § (3) bekezdés) formában folytatják.

A pályázat feltételei
Azon hallgatók pályázhatnak, akiknek életében, szociális helyzetében anyagi vonzattal is járó esemény történt. Rendkívüli eseménynek számít az a gyorsan lefolyó, előre nem számítható változás, mely az egy háztartásban élők számának, egészségügyi állapotának, munkakörülményeinek, állapotának, státuszának megváltozását jelenti.

A rendkívüli esemény beállta és a rendkívüli szociális támogatás pályázat leadása között maximum 90 nap lehet; ha a pályázó az esemény, a változás megtörténte után 90 napon túl adja le pályázatát, az automatikusan elutasításra kerül. A 90 napba nem számolandóak június, július, augusztus és január hónap napjai.

A pályázat benyújtásának módja és helye
Pályázni a pályázati adatlap elektronikusan kitöltött és aláírt példányának leadásával és a megfelelő igazolások csatolásával lehetséges, postai úton vagy személyesen az ESZÖB elnökének címezve (Eger – Almagyardombi Kollégium 8. iroda.)

A pályázat benyújtásának ideje
A pályázatok benyújtására a félév során folyamatosan van lehetőség.

A pályázat bírálása
A pályázatot az ESZÖB bírálja el. A beérkezett hallgatói kérelmekről legalább havonta egyszer döntést kell hozni. A kifizetésről a döntést követő nyolc munkanapon belül intézkedni kell.

Általános tudnivalók
Pályázati időszak
A pályázati időszak végéig a pályázó köteles leadni kérvényét.

 • Csak a pályázattal leadott igazolásokat tudja figyelembe venni a Bizottság.
 • Rendkívüli szociális ösztöndíjban a hallgató kérelme alapján félévente egy alkalommal részesülhet.
 • Kérdés esetén a ESZÖB tagjait lehet keresni.
 • Hiánypótlásra egyszer van lehetőség, de az utolsó pályázati hónapban beadottpályázatok hiánypótlása esetén nem garantálható az adott félévben történő kifizetés

  Bírálás
 • A pályázatot az ESZÖB bírálja el
 • A beérkezett pályázatok a hatályos jogszabályoknak és szabályzatoknak, illetve jelen pályázati kiírásnak megfelelően, valamint az űrlapon bejelölt körülmények és a hozzájuk csatolt igazolások alapján kerülnek elbírálásra.
 • Az pályázat elbírálása és összesítése után a Bizottság megállapítja a támogatás mértékét. A pályázók a döntésről a döntés meghozatala utáni 8 napon belül határozatot kapnak a Neptunban.

Fellebbezés
A határozat ellen a kézhezvételtől (a tudomásra jutástól) számított 15 napon belül fellebbezésre van lehetőség, amelyet a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság részére kell benyújtani.

Utalás
A kifizetésről a döntést követő nyolc munkanapon belül intézkedni kell.

Megfelelő dokumentumok

 • A szükséges és elfogadható igazolásformákat jelen pályázati kiírás tartalmazza.
 • Az aláírással és pecséttel érvényesített dokumentumok csak akkor fogadhatóak el, ha a hitelességet igazoló aláírás és pecsét szerepel a dokumentumon, és az dokumentumon ez egyértelműen látszódik és olvasható. A többoldalas dokumentumok csak az összes oldal leadásával érvényesek.
 • A nem magyar nyelvű dokumentumoknál szükséges azok mellé a saját fordítás feltöltése is.
 • A Bizottság az igazolások eredeti példányát bármikor bekérheti. Hamis dokumentumok leadása fegyelmi eljárás megindítását vonja maga után.
 • Nyilatkozat esetén nem fogadható el a két tanú által hitelesített nyilatkozat, csak a település jegyzője vagy közjegyző által hitelesített közokirat.
 • A pályázó a dokumentum leadásával felelősséget vállal a más személyek vagy szervek által kibocsátott dokumentumok a pályázati kiírásban foglalt formai és tartalmi megfeleléséért.

 

Adatkezelés
• A pályázat során megadott személyes adatok kezelésére, illetve feldolgozására az ESZÖB tagjai és az általuk megbízott személyek jogosultak. Ezen adatok kizárólag a leadott pályázat bírálatához, illetve feldolgozásához kerülnek felhasználásra. A személyes adatok kezelése az EKE Adatvédelmi, adatbiztonsági és adatkezelési szabályzata rendelkezéseinek megfelelően zajlik.
• A személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban a pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, továbbá bírósági jogorvoslattal élhet.

Szükséges igazolások

Rendkívüli körülmény

Szükséges igazolások

Támogatás mértéke

Eltartó halála

halotti anyakönyvi kivonat

50 000 Ft

Közeli hozzátartozó halála

halotti anyakönyvi kivonat

40 000 Ft

Saját gyermek születése

születési anyakönyvi kivonat

30 000 Ft

Eltartó munkanélkülivé válása

munkaügyi központ igazolás

30 000 Ft

Egészségügyi állapot radikális romlása

orvosi igazolás a betegségről

30 000 Ft

Kórházi kezelés, egyszeri gyógyszerköltségek

orvosi igazolás a betegségről,

igazolás a nem magánkórházban töltött kezelés idejéről vagy számla a gyógyszerköltségekről

30 000 Ft

Káreset, anyagi kár

a lakóingatlanban vagy értékes ingóságban keletkezett kár

egyéni

Egyebek

adott körülménytől függ

egyéni

 

Eger,2020.06.23.

 


< Vissza